പ്രിയപ്പെട്ട വായനക്കാരെ നിങ്ങളുടെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ടു  പോകുന്നതിന് എപ്പോഴും പ്രചോദനം ആയിട്ടുള്ളത്. ലൈഫ് മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള  അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.