ബിസിനസ്സിൽ പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

ബിസിനസ്സിൽ പണം ചിലവഴിക്കുമ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും നാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് . എന്നാൽ നിസ്സാരമെന്നു കരുതുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാവാം നമുക്ക് വലിയ തിരിച്ചടികൾ നൽകുന്നത്. അവ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇതെങ്ങനെ

Read more

ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ (Credit Score / CIBIL Sore) എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം

ഒരു നല്ല ക്രെഡിറ്റ് സ്കോർ (Credit Score / CIBIL Score) മികച്ച പലിശനിരക്കിൽ  വായ്പ അല്ലെങ്കിൽ കടം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങളും

Read more